FÖRKORTNINGAR

Här är en lista på förkortningar, hur dom skrivs och vad dom betyder.

alt. -alternativt

ang. -angående

anm. -anmärkning

art. -artikeln

ASAP -engelska: as soon as possible (så snart som möjligt)

avd. -avdelning

avl. -avlidne

betr. -beträffande

bg -bankgiro

bh -bysthållare

bil. -bilaga

bl.a. -bland annat eller bland andra

b la -bland annat eller bland andra

b.v.s.a. -billigare vid snabb affär

BVSA -billigare vid snabb affär

ca -cirka

c:a -cirka

div. -diverse

d.m. -denna månad

d:r -doktor

dr -doktor

d.s.o. -datum som ovan

dåv. -dåvarande

d.v. -dåvarande

d.v.s. -det vill säga

dvs. -det vill säga

e.a.g. -en annan gång

eftr. -efterträdare

eg. -egentligen

el. -eller

el. dyl. -eller dylikt

e.d. -eller dylikt

em. -eftermiddag

e.m. -eftermiddag

enl. -enligt

etc. -etcetera

e.u. -enligt uppdrag

ev. -eventuell(t)

ex. -exempel, exemplar

exkl. -exklusive

f.d. -före detta

ffg -för första gången

fig. -figur

fm. -förmiddag

f.m. -förmiddag

f.n. -för närvarande

forts. -fortsättning

fr. -från, fröken eller fru

fr.a. -framför allt

frk -fröken

fr.o.m. -från och med

f.ö. -för övrigt

följ. -följande

föreg. -föregående

förf. -författare

ggr -ggr

gm -genom

gr. -grader

hr -herr

hrr -herrar

i.a.f. -i alla fall

inkl. -inklusive

iofs -i och för sig

i.o.m. -i och med

iom -i och med

isf -i så fall

i sht -i synnerhet

i st.f. -i stället för

istf -i stället för

IVA -intensivvårdsavdelning

jfr -jämför

jr -junior

k:a -kyrka

kap. -kapitel

KBM -Krisberedskapsmyndigheten

KFM -Kronofogdsmyndigheten

kl. -klockan

kr -kronor

krm -kryddmått

l -liter

leg. -legitimerad, legitimation

m. -med eller meter

m.a.a. -med anledning av

m.a.o. -med andra ord

max. -maximum

mc -motorcykel

m.fl. -med flera

m.h.a. -med hjälp av

m.h.t. -med hänsyn till

min -minut

min. -minut eller minimum

md -miljarder

mdkr -miljarder kronor

mm -millimeter

m.m. -med mera

mn -miljoner

mnkr -miljoner kronor

mom. -moment

msk -matsked

mtp -med tanke på

m.v.h. -med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar

mån. -månad

möjl. -möjligen

m ö.h. -meter över havet

n.b. -nedre botten

nr -nummer

näml. -nämligen

nästk. -nästkommande

o. -och

obs. -observera

obs! -observera

o.d. -och dylikt

o.dyl. -och dylikt

o.k.s. -också känd som

omkr. -omkring

o.m.s. -och mera sådant

ordf. -ordförande

org.nr. -organisationsnummer

o.s.a. -om svar anhålles

OSA -om svar anhålles

o.s.v. -och så vidare

pers. -person

pg -postgiro eller nyare plusgiro

p.gr. -på grund (av)

p.g.a. -på grund av

prel. -preliminär

prov. -provisorisk

pua -på uppdrag av

ref. -referens

resp. -respektive

RIP -Vila I Frid

R.I.P. -Vila I Frid

s. -sida

s:a -summa

sa -summa

s.a.s. -så att säga

sek. -sekund

SEK -valutakoden som betecknar Svenska kronor

sekr. -sekreterare

sid. -sida

sidd. -sidor

sign. -signatur eller signum

s.k. -så kallad

s.m.s. -som man säger

spec. -speciell

sr -senior

ss -såsom

ssk -sjuksköterska

st. -styck

St -Stora (före ortsnamn)

S:t -Sankt

S:ta -Sankta

stud. -studerande

särsk. -särskilt

t. -till

tab. -tabell

tfn. -telefon

tfn -telefon

temp. -temperatur

t.ex. -till exempel

t.h. -till höger

tim. -timme eller timmar

tjl -tjänstledig

tjm -tjänsteman

tkr -tusen(tal)

kkr -kilokronor

t.o.m. -till och med

tr. -trappa

t.v. -tills vidare eller till vänster

ung. -ungefär

u.a. -utan anmärkning

u.p.a. -utan personligt ansvar

urspr. -ursprungligen

VAB -vård av sjukt barn

vd -verkställande direktör

åk -årskurs

å.k. -årskurs

äv. -även

ö.h. -över havet

ö.h.t. -över huvud taget

ök. -överenskommelse eller ökning

övers. -översättare eller översättning

Nästa inlägg

SPEGELPANEL